Krepšelis
🎄 Artėjančių švenčių proga viskam nemokamas siuntimas :) 🎄
0
🎄 Artėjančių švenčių proga viskam nemokamas siuntimas :) 🎄

Taisyklės ir Sąlygos

Pirkimo ir Pardavimo Taisyklės

Atnaujinimai
Šios „Pirkimo ir Pardavimo Taisyklės”, bei „Taisyklės ir Sąlygos” paskutinį kartą atnaujintos 2022-12-05 ir taikomos Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos piliečiams bei teisėtiems nuolatiniams gyventojams
1. Bendrosios nuostatos
2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
3. Pardavėjo teisės
4. Pardavėjo įsipareigojimai
5. Pirkėjo teisės
6. Pirkėjo įsipareigojimai
7. Prekių kainos
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.
8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas
9. Prekių pristatymas
11. Baigiamosios nuostatos

Taisyklės ir Sąlygos

1. Įvadas

Šios „Taisyklės ir Sąlygos” taikomos šiai svetainei ir sandoriams, susijusiems su mūsų produktais ir paslaugomis. Jums gali būti taikomos papildomos sutartys, susijusios su jūsų santykiais su mumis arba bet kokiais iš mūsų gaunamais produktais ar paslaugomis. Jei kurios nors papildomų sutarčių nuostatos prieštarauja bet kurioms šių „Taisyklių ir Sąlygų” nuostatoms, šių papildomų sutarčių nuostatos bus taikomos ir turės viršenybę.

2. Susirišimas
Registruodamiesi, prisijungdami ar kitaip naudodamiesi šia svetaine, sutinkate laikytis šių toliau išdėstytų „Taisyklių ir Sąlygų”. Vien naudojimasis šia svetaine reiškia, kad su šiomis „Taisyklės ir Sąlygos” susipažinta ir su jomis sutinkama. Tam tikrais konkrečiais atvejais galime paprašyti jūsų aiškaus sutikimo.
3. Elektroninis bendravimas
Naudodamiesi šia svetaine arba bendraudami su mumis elektroninėmis priemonėmis, sutinkate ir pripažįstate, kad galime bendrauti su jumis elektroniniu būdu savo svetainėje arba siųsdami jums el. laišką, ir sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu, kad tokie pranešimai būtų rašytiniai.
4. Intelektinė nuosavybė

4.1 Visos teisės saugomos

Jei konkrečiame turinyje nenurodyta kitaip, jums nesuteikiama licencija ar bet kokia kita teisė pagal autorių teises, prekių ženklus, patentus ar kitas intelektinės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad be mūsų išankstinio raštiško leidimo nenaudosite, nekopijuosite, neatkursite, neatliksite, nerodysite, neplatinsite, neįdiegsite į jokią elektroninę laikmeną, nekeisite, nedekompiliuosite, neperduosite ir nekomercinsite jokių šios svetainės išteklių jokia forma, išskyrus atvejus, kai privalomos teisės normos (pvz., teisė cituoti) nustato kitaip.

5. Naujienlaiškis
Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, galite persiųsti mūsų naujienlaiškį elektronine forma kitiems asmenims, kurie gali būti suinteresuoti apsilankyti mūsų svetainėje.
6. Trečiųjų šalių nuosavybė
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų ar kitų nuorodų į kitų šalių svetaines. Mes nekontroliuojame ir neperžiūrime kitų šalių svetainių, į kurias yra nuorodos iš šios svetainės, turinio. Kitose svetainėse siūlomiems produktams ar paslaugoms taikomos tų trečiųjų šalių taikomos „Taisyklės ir Sąlygos”. Šiose svetainėse išsakytos nuomonės ar pateikta medžiaga nebūtinai yra mūsų palaikoma ar remiama.Mes neatsakome už šių svetainių privatumo praktiką ar turinį. Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su naudojimusi šiomis svetainėmis ir bet kokiomis susijusiomis trečiųjų šalių paslaugomis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad atskleidėte asmeninę informaciją trečiosioms šalims.
7. Atsakingas naudojimas
Lankydamiesi mūsų svetainėje, sutinkate ją naudoti tik numatytais tikslais ir taip, kaip leidžiama pagal šias „Taisykles ir Sąlygas”, bet kokias papildomas sutartis su mumis, galiojančius įstatymus, taisykles ir visuotinai pripažintą interneto praktiką bei pramonės gaires. Negalite naudoti mūsų svetainės ar paslaugų naudoti, skelbti ar platinti jokios medžiagos, kurią sudaro kenkėjiška kompiuterių programinė įranga (arba kuri yra susijusi su ja); naudoti iš mūsų svetainės surinktų duomenų bet kokiai tiesioginės rinkodaros veiklai arba vykdyti bet kokią sistemingą ar automatizuotą duomenų rinkimo veiklą mūsų svetainėje ar su ja susijusią veiklą. Griežtai draudžiama užsiimti bet kokia veikla, kuri daro ar gali daryti žalą svetainei arba trukdo svetainės veikimui, prieinamumui ar pasiekiamumui.
8. Registracija
Mūsų svetainėje galite užsiregistruoti paskyrą. Šio proceso metu gali tekti pasirinkti slaptažodį. Esate atsakingi už slaptažodžių ir paskyros informacijos konfidencialumą ir sutinkate nesidalyti slaptažodžiais, paskyros informacija ar apsaugota prieiga prie mūsų svetainės ar paslaugų su jokiais kitais asmenimis. Negalite leisti jokiam kitam asmeniui naudotis jūsų paskyra, kad galėtumėte prisijungti prie svetainės, nes esate atsakingi už visą veiklą, kuri vykdoma naudojantis jūsų slaptažodžiais ar paskyromis. Sužinoję apie bet kokį slaptažodžio atskleidimą, turite nedelsdami mums apie tai pranešti. Nutraukę paskyros galiojimą, nebandysite užregistruoti naujos paskyros be mūsų leidimo.
9. Idėjų pateikimas
Neteikite jokių idėjų, išradimų, autorinių kūrinių ar kitos informacijos, kuri gali būti laikoma jūsų intelektine nuosavybe, kurią norėtumėte mums pateikti, nebent prieš tai esame pasirašę susitarimą dėl intelektinės nuosavybės ar neatskleidimo. Jei atskleidžiate mums turinį be tokio raštiško sutikimo, suteikiate mums pasaulinę, neatšaukiamą, neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti, atkurti, saugoti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jūsų turinį bet kurioje esamoje ar būsimoje laikmenoje.
10. Naudojimo nutraukimas
Savo nuožiūra bet kuriuo metu galime laikinai ar visam laikui pakeisti arba nutraukti prieigą prie svetainės ar bet kurios joje esančios Paslaugos. Jūs sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį tokį jūsų prieigos prie svetainės ar bet kokio turinio, kuriuo galite dalytis svetainėje, pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Neturėsite teisės į jokią kompensaciją ar kitokį mokėjimą, net jei tam tikros funkcijos, nustatymai ir (arba) bet koks turinys, prie kurio prisidėjote arba kuriuo pasitikėjote, bus visam laikui prarasti. Negalite apeiti arba bandyti apeiti jokių mūsų svetainėje esančių prieigos apribojimo priemonių.
11. Garantijos ir atsakomybė
  • ši svetainė arba mūsų produktai ar paslaugos atitiks jūsų reikalavimus;
  • ši svetainė bus pasiekiama nepertraukiamai, laiku, saugiai ir be klaidų;
  • bet kokio produkto ar paslaugos, kurią įsigijote ar gavote šioje svetainėje, kokybė atitiks jūsų lūkesčius.

Jokia šios svetainės informacija nėra ir negali būti laikoma teisine, finansine ar medicinine konsultacija. Jei jums reikia patarimo, kreipkitės į atitinkamą specialistą. Toliau pateiktos šio skyriaus nuostatos bus taikomos tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, ir neapribos ar nepanaikins mūsų atsakomybės už bet kokius dalykus, kurių apribojimas ar atsakomybės panaikinimas būtų neteisėtas ar neteisėtas. Jokiu būdu nebūsime atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą (įskaitant bet kokią žalą dėl negauto pelno ar pajamų, duomenų, programinės įrangos ar duomenų bazės praradimo ar sugadinimo, turto ar duomenų praradimo ar sugadinimo), kurią patirsite jūs ar bet kuri trečioji šalis dėl jūsų prieigos prie mūsų svetainės ar jos naudojimo. Išskyrus atvejus, kai papildomoje sutartyje aiškiai nurodyta kitaip, mūsų didžiausia atsakomybė jums už visą žalą, atsiradusią dėl svetainės arba susijusią su svetaine arba bet kokiais produktais ir paslaugomis, parduodamais arba parduodamais per svetainę, nepriklausomai nuo teisinio ieškinio formos, kuria nustatoma atsakomybė (pagal sutartį, teisingumą, aplaidumą, numatomą elgesį ar kitaip), bus apribota bendra kaina, kurią sumokėjote mums, kad įsigytumėte tokių produktų ar paslaugų arba naudotumėtės svetaine. Tokia riba bus taikoma bendrai visoms jūsų pretenzijoms, ieškiniams ir bet kokios rūšies ir pobūdžio ieškinių priežastims.

12. Privatumas
Norint naudotis mūsų svetaine ir (arba) paslaugomis, registruojantis gali tekti pateikti tam tikrą informaciją apie save. Jūs sutinkate, kad bet kokia jūsų pateikta informacija visada bus tiksli, teisinga ir naujausia. Jūsų asmens duomenis vertiname rimtai ir esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą. Jūsų el. pašto adreso nenaudosime nepageidaujamiems laiškams siųsti. Visi mūsų jums siunčiami el. laiškai bus susiję tik su sutartų produktų ar paslaugų teikimu. Parengėme politiką, kuria siekiame išspręsti visus jums rūpimus privatumo klausimus. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikoje ir slapukų politikoje
13. Eksporto apribojimai / teisinė atitiktis
Draudžiama prieiti prie svetainės iš teritorijų ar šalių, kuriose svetainės turinys arba joje parduodamų produktų ar Paslaugų pirkimas yra neteisėtas. Negalite naudotis šia svetaine pažeisdami Lietuvos eksporto įstatymus ir taisykles.
14. Šių „Taisyklių ir Sąlygų” pažeidimai
Nepažeisdami kitų mūsų teisių pagal šias „Taisykles ir Sąlygas”, jei bet kokiu būdu pažeidžiate šias „Taisykles ir Sąlygas”, mes galime imtis veiksmų, kuriuos laikome tinkamais, kad pašalintume pažeidimą, įskaitant laikiną ar nuolatinį jūsų prieigos prie svetainės sustabdymą, susisiekti su jūsų interneto paslaugų teikėju ir paprašyti, kad jis užblokuotų jūsų prieigą prie svetainės, ir (arba) pradėti teisinius veiksmus prieš jus.
15. Žalos atlyginimas
Sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti mus nuo bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuostolių ir išlaidų, susijusių su šių „Taisyklių ir Sąlygų” bei taikomų įstatymų, įskaitant intelektinės nuosavybės teises ir privatumo teises, pažeidimu. Jūs nedelsdami atlyginsite mums žalą, nuostolius, išlaidas ir sąnaudas, susijusias su tokiomis pretenzijomis arba atsiradusias dėl jų.
16. Kalba
Šios „Taisyklės ir Sąlygos” bus aiškinamos ir interpretuojamos tik Lietuviškai. Visi pranešimai ir korespondencija bus rašomi tik šia kalba.
17. Visas susitarimas
Šios „Taisyklės ir Sąlygos” kartu su mūsų „Privatumo Politika” ir „Slapukų Politika” sudaro visą jūsų ir zaislumagija.lt susitarimą dėl naudojimosi šia svetaine.
18. Šių „Taisyklių ir Sąlygų” atnaujinimas
Kartais galime atnaujinti šias „Taisykles ir Sąlygas”. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiose „Taisyklėse ir Sąlygose” nėra pakeitimų ar atnaujinimų. Šių „Taisyklių ir Sąlygų” pradžioje nurodyta data yra paskutinio pakeitimo data. Šių „Taisyklių ir Sąlygų” pakeitimai įsigalioja juos paskelbus šioje svetainėje. Tolesnis naudojimasis šia svetaine po to, kai paskelbiami pakeitimai ar atnaujinimai, bus laikomas pranešimu, kad sutinkate laikytis šių „Taisyklių ir Sąlygų”.